Nadace|Foundation

TEXT ČESKY NÍŽE

FREEDOMTOSEX.com Foundation

adress: 1LMU6kEAXNhApwWaZVnotCRs3CBZcnXGo2

Endowment fund with worldwide scope, whose funds will be used for people with mental and physical disabilities and seniors.
Or for people, which will need support in relationships or sexuality self-expression, as well as sexualy or violent abused people, children including.
NO STATE MONEY, PRIVATE DONORS ONLY!
We usually need to be competent and saturated in relationships and sexuality. If you, for example, have physical disability, can move just your eyes, but your recognition is ok (quadriplegia- paralysis). Or if you have a menthal disorder, or if you are a sexual abused child, you need help from people who can help you. You need saturation of basal needs. But not just to eat, to have a roof above your head and to be clean. People need to be part of their family, community. We all need closeness, company, intimacy, to express our sexuality. Children, seniors, people with physical or mental disabilities including.
But how? If you can’t, move, do not even press the key on your keyboard and if you live with your parents, or in the institution for people with disabilities? Or if you can’t see the world? Or if you haven’t knowledges as a child? Or if you are so old or sick that you just don’t have the strength, the courage, the r, the resources, support?
SUPPORT… Our goal is to support people in situations like these.
If you must buy services  like a conversation, tuch, massages, body work, sex workers and suxual assistance (which we educate- what are special needs of people with disabilities. How sex workers can manipulated with them, comunicate etc.).
We are collecting resources for these services.
What else?
Donations for individuals
Send us the request for the resources you need. Devices, equipments,  tools, services.
We will accept, evaluate the request and report to you whether or not we will buy from the fund what is the subject of your demand.
We will review each request individually. We will also decide about what, to whom and under what conditions we will buy it.
Donations for organisations and institutions
To organize training sessions, seminars, workshops for the staff  which is working in institutions for people with disabilities. Residential facilities, hospitals, etc.
Our own activities funded by the Foundation
  • Training sessions, seminars, workshops for parents and carers, health workers, social services, sex workers including.
  • Organizing events for people with disabilities, children, seniors.
  • Meetups Relationship Anarchy in Paralelni Polis Prague (from February 2018), every first Wednesday in the month.
  • Movie Festival- Relationships, sexuality
  • Conference- Relationships, sexuality
  • Publishing activities
  • Internet dating site for people with disabilities and bodyworkers, sexworkers, etc.
FREEDOMTOSEX.com Foundation
BTC adress: 1LMU6kEAXNhApwWaZVnotCRs3CBZcnXGo2

Nadace FREEDOMTOSEX.com

BTC adresa: 1LMU6kEAXNhApwWaZVnotCRs3CBZcnXGo2

Nadační fond s celosvětovým rozsahem, jehož finanční prostředky budou využity pro osoby s mentálním a tělesným postižením a seniory.
Nebo pro lidi, kteří budou potřebovat podporu ve vztazích, či v oblasti sexuálního sebevyjádření, stejně jako sexuálně, či násilím zneužívaní lidé, včetně dětí.

ŽÁDNÉ STÁTEM PŘEROZDĚLOVANÉ, NÁSILÍM VYBÍRANÉ (DANĚ) PENÍZE! POUZE DARY OD SOUKROMÝCH DONÁTORŮ!

potřebujeme být kompetentní a nasyceni ve vztazích a sexualitě. Pokud máte například tělesné postižení, můžete pohybovat pouze očima (quadruplegie), nebo máte-li mentální poruchu nebo jste sexuálně zneužívané dítě, potřebujete pomoc od lidí, kteří vám mohou pomoci. Potřebujete saturaci základních potřeb. Ale nejen jíst, mít nad sebou střechu a být čistý. Lidé si přejí být součástí společenství, komunit. Všichni potřebujeme blízkost, společnost, intimitu, vyjádřit svou sexualitu. Děti, senioři, lidé s tělesným nebo duševním postižením rovněž.

Ale jak? Pokud nemůžete ani stisknout klávesu na klávesnici a pokud žijete se svými rodiči nebo v instituci pro osoby se zdravotním postižením? Nebo když nevidíte Svět? Nebo pokud nemáte potřebné informace, zkušenosti a znalosti, jako dítě? Nebo pokud jste tak starý nebo nemocný, že prostě nemáte sílu, odvahu, zdroje, podporu?

PODPORA … Naším cílem je podporovat lidi v takových situacích.
Pokud potřebujete nakupovat služby jako rozhovor, masáže, sexuální pracovníky (které vzděláváme – o zvláštních potřebách osob se zdravotním postižením. Jak s nimi mohou sexuální pracovníci manipulovat, komunikovat atd.).
Sháníme proto prostředky na tyto služby.

Co dalšího?

Dary pro jednotlivce

Pošlete nám požadavek na prostředky, které potřebujete. Zařízení, pomůcky, nástroje, služby.
Přijmeme a vyhodnotíme požadavek a oznamíme vám, zda je fond schopen a ochoten koupit, co je předmětem vaší poptávky.
Každou žádost zkoumáme jednotlivě.

Dary pro organizace a instituce

Uspořádání školení, seminářů, workshopů pro zaměstnance, kteří pracují v institucích pro osoby se zdravotním postižením. Pobytová zařízení, nemocnice atd.

Naše vlastní aktivity financované nadací

Školení, semináře, workshopy pro rodiče a pečovatele, zdravotnické pracovníky, sociální služby, sexuální pracovníky.
Organizování akcí pro osoby se zdravotním postižením, děti, seniory.
Setkání Relationship Anarchy v Paralelni Polis Praha (od února 2018).
Filmový festival – vztahy, sexualita
Konference – vztahy, sexualita
Publikační činnost
Internetová stránka (seznamka) pro osoby se zdravotním postižením a bodyworkery, sexuální pracovníky atd.

Nadace FREEDOMTOSEX.com
BTC adresa: 1LMU6kEAXNhApwWaZVnotCRs3CBZcnXGo2