Projekty|Projects

ČESKÝ TEXT NÍŽE

We are looking for people to collaborate on our projects!

Relationship Anarchy meet-ups Paralelni Polis

from 1 February 2018|every first Thursday of the month.

Relationship Anarchy Meet-ups series of panel discussions, lectures, workshops,  meetups…

Institute of Cryptoanarchy Paralelni Polis

Dělnická 43, 170 00 Praha 7

The main topics are cultural standards, state and system regulation, contracts, free-market mechanisms applied in relationships, religion, children, sexuality.

1 February 2018… the initial panel discussion of the Relationship Anarchy series aims to open taboo topics. Relationships, Sexuality.

How do people make relationships, how they think about relationships, and why?

The role of the state, religion, other systems and the implications of regulating interpersonal relationships?

Versus free-market mechanisms applied in people’s relationships. Marriage, children. Who own chidlren? What trends arise from certain relationship concepts?

Panelists will be people from different viewpoints. Supporters of „traditional“ standards of behavior and speakers from different viewing streams.
What is traditional, moral, normal? Which of the values, ways of behavior?

 Focused on relationships:

  • Volunteering
  • Deregulation
  • Communication
  • Freedom

„Love is abundant, and every relationship is unique

Love and respect instead of entitlement

Find your core set of relationship values

Heterosexism is rampant and out there, but don’t let fear lead you

Build for the lovely unexpected

Fake it til’ you make it

Trust is better

Change through communication

Customize your commitments“

Andie Nordgren


Relationship Anarchy Conference

FREEDOMTOSEX.com are looking for a places to organize our Relationship ANARCHY CONFERENCE there.

International speakers lectures

Workshops

Movie projections

FREEDOMTOSEX.com are looking for people to collaborate on our projects!

Contact Us info@freedomtosex.com


Sexuality and Relationships Film Fest

FREEDOMTOSEX.com are looking for a places to organize our Sexuality and Relationships Film Fest there.

International movies

International authors

FREEDOMTOSEX.com are looking for people to collaborate on our projects!

Contact Us info@freedomtosex.com


FREEDOMTOSEX.com Foundation

More info about our foundation here…

Endowment fund with worldwide scope, whose funds will be used for people with mental and physical disabilities and seniors.

Or for people, which will need support in relationships or sexuality self-expression, as well as sexualy or violent abused people, children including.

NO STATE MONEY, PRIVATE DONORS ONLY!

FREEDOMTOSEX.com Foundation BTC address: 1LMU6kEAXNhApwWaZVnotCRs3CBZcnXGo2

 


FREEDOMTOSEX.com are looking for people to collaborate on our projects!

Contact Us info@freedomtosex.com

BTC address for donations if you need to support our projects:
17cAJJM487XS2hfqUjcMroJDk9qkRVLuW9

 


Hledáme lidi, kteří by spolupracovali na našich projektech!

Pravidelná setkání Relationship Anarchy v Paralelni Polis

od 1. února 2018

Série panelových diskusí, přednášek, workshopů, setkání …

V Institutu Kryptoanarchie Paralelní polis

Dělnická 43, 170 00 Praha 7


Hlavními tématy jsou kulturní normy, státní a systémová regulace, smlouvy, mechanismy volného trhu uplatňované ve vztazích, náboženství, děti, sexualita.

1. února 2018 … počáteční panelová diskuse má za cíl otevřít tabuizovaná témata. Vztahy, sexualita.

Jak lidé vytvářejí vztahy, jak přemýšlejí o vztazích a proč?

Role státu, náboženství a ostatních systémů a důsledky regulací mezilidských vztahů?

Oproti mechanismům volného trhu, užitých v procesech mezilidských vztahů. Manželství, děti. Kdo vlastní děti? Jaké trendy vznikají z určitých pojetí vztahů?

Panelisté budou lidé různých názorových spekter. Příznivci „tradičních“ standardů chování i řečnící rozmanitých, odlišných proudů.
Co je tradiční, morální, normální? Které z hodnot, způsobů chování a proč?

Zaměřeno na vztahy:

Dobrovolnictví
Deregulace
Sdělení
Svoboda
„Láska je bohatá a každý vztah je jedinečný

Láska a respekt místo oprávnění

Najděte základní sadu vztažných hodnot

Heterosexismus je nekontrolovatelný a venku, ale nedovolte, aby vás strach vedl

Postavte se za krásné nečekané

Fake to dokážete

Důvěra je lepší

Změna komunikace

Přizpůsobte své závazky “

Andie Nordgrenová

 


Relationship Anarchy konference

FREEDOMTOSEX.com hledá místa, kde je možné uspořádat RA konferenci.

Mezinárodní řečnící
Workshopy
Filmové projekce

Kontaktujte nás info@freedomtosex.com


Sexualita a vztahy filmový festival

FREEDOMTOSEX.com hledá místa, kde je možné organizovat Filmový festival – Sexuality and Relationships Fest.

Mezinárodní filmy
Mezinárodní autoři

Kontaktujte nás info@freedomtosex.com


Nadace FREEDOMTOSEX.com

Více informací o založení zde …

Nadační celosvětový fond, jehož finanční prostředky budou využity pro osoby s mentálním a tělesným postižením a seniory.

Nebo pro lidi, kteří budou potřebovat podporu ve vztazích, či se sexuálním sebevyjádřením, stejně jako sexuálně nebo násilým zneužívaní lidé, včetně dětí.

ŽÁDNÉ STÁTEM DISTRIBUOVANÉ A NÁSILÍM VYBÍRANÉ (ZDANĚNÉ) PENÍZE, POUZE DARY OD SOUKROMÝCH DONÁTORŮ!

Nadace FREEDOMTOSEX.com BTC adresa: 1LMU6kEAXNhApwWaZVnotCRs3CBZcnXGo2

 

FREEDOMTOSEX.com hledá lidi, kteří spolupracují na našich projektech!

Kontaktujte nás info@freedomtosex.com

BTC adresa pro dary, pokud potřebujete podpořit naše projekty:
17cAJJM487XS2hfqUjcMroJDk9qkRVLuW9